Kasutus- ja müügitingimused

Sisukord

Järgnevad tingimused kehtivad thekevinski.com külastaja ja veebisaidi omaniku vahel.

1. Definitsioonid

1.1. Kasutaja – thekevinski.ee kasutaja, st Pileti ostja.

1.2. Kasutustingimused – käesolevad kehtestatud üldtingimused Veebisaidi kasutamiseks.

1.3. Müüja – Wunderkammer OÜ, registrikood 14553174.

1.4. Pilet – elektrooniline või väljaprinditud elektrooniline pilet, mis tagab selle esitajale õiguse sissepääsuks Üritusele ja Ürituse mittetoimumisel nõuda Müüjalt Pileti tagasiostu.

1.5. Pool – Kasutaja ja Müüja eraldi; Pooled – Kasutaja ja Müüja koos ja ühiselt.

1.6. Veebisait – www.thekevinski.com

1.7. Üritus – Müüja poolt üldsusele korraldatav meelelahutus­, esinemine, etendus, sündmus, mille külastamiseks tuleb lunastada pääse ehk Pilet.

2. Andmed müüja kohta

2.1. Wunderkammer OÜ juriidiline aadress on Tallinn, Meleka tn 15, 10615. Etendused toimuvad aadressil Pikk 9, Tallinn.

2.2. Üritusega seonduvad küsimused, kaebused, ettepanekud ja taotlused tuleb esitada Müüjale e­-posti aadressil .

2.3. Muud kontakteerumise võimalused: Kontakt

3. Piletite ostmine

3.1. Pileteid saab osta veebilehelt, kui avada menüüü ja leida vastav viide etenduse lehele.

3.2. Piletite ostmiseks tuleb klikkuda  nupule “Osta pilet”.

3.3 Järgmiseks tuleb valida sobiv etenduse kuupäev ja kellaaeg, peale mida tuleb vajutada hiirekursoriga nuppu “Osta.”

3.4. Avaneval aknal tuleb valida soovitud piletite kogus ja vajutada nuppu “Maksma.”

3.5. Järgmisel lehel saab kontrollida ostetavate piletite andmeid ning lisada oma e-post ja telefoninumber. Samuti tuleb nõustuda kasutustingimustega, lisades linnukese tühja kasti. Vajutada nuppu “Maksma.”

3.6. Nüüd saab valida soovitud panga, mille kaudu makset teha ja pileteid osta. Makseviisidena on olemas ka pangalingid (Eesti: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay ja Liisi ID).

3.7. Edasine ülekanne toimub panga veebilehel, peale makse teostamist vajutada nuppu “Tagasi kaupmehe juurde”.

3.8. Ostetud piletite info saadetakse Kasutaja poolt sisestatud e-postile.

3.9  Piletite saatmise eest vastutab Müüja. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab Pileti ostjale Müüja, kes vastutab Pileti ostja ees nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ja täitmise eest.

3.10. Müügileping Müüja ja Kasutaja vahel loetakse sõlmituks Pileti hinna laekumisega Müüja arvelduskontole.

3.4. Piletite ostmine toimub krediit- ja deebetkaardiga või pangaülekandega.

3.5. Arveldamine toimub eurodes.

4. Kasutaja kinnitused, õigused ja kohustused

4.1. Veebisaidil mistahes toimingu tegemisega kinnitab Kasutaja, et:

4.1.1. ta on vähemalt 18­aastane teovõimeline füüsiline isik (alla 18­aastane isik kinnitab, et tal on Veebisaidi kasutamiseks, sh Pileti ostmiseks, seadusliku esindaja vastav nõusolek ja viimaselt selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks saadud rahalised vahendid); või

4.1.2. ta on juriidilise isiku esindaja, kellel on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel Veebisaiti kasutada ja sellele juriidilisele isikule kohustusi võtta; ja

4.1.3. tarbijast Kasutaja on teadlik, et tal puudub Piletist taganemise õigus võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 72 2 kohaselt.

4.2. Kasutaja kohustub esitama Veebisaidil tõesed isikuandmed, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e­posti aadressi.

4.3. Kasutajal on õigus pärast Müüjaga Müügilepingu sõlmimist nõuda Pileti väljastamist, võttes arvesse käesolevates Kasutustingimustes toodut.

4.4. Kasutaja kohustub hoiduma mistahes viisil ja vahenditega Veebisaidi toimimisse ja tehnilistesse lahendustesse sekkumisest. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda Veebisaidi ülekoormamine või selle toimimise häired, on keelatud. Veebisaidi kasutamise monitooring (jälgimine, loendamine) ja saadud andmete kopeerimine, reprodutseerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine on mistahes eesmärkidel keelatud.

5. Müüja õigused, kohustused ja vastutus

5.1. Müüja on õigus katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada Kasutaja Pilet kui Müüja kahtlustab, et Kasutaja toimib ebaausalt või seadusevastaselt.

5.2. Müüjal on õigus igal ajal piirata Kasutaja poolt ostetavate Piletite arvu.

5.3. Müüja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda.

5.4. Müüja ei vastuta Pileti kättesaamise viibimise eest, mille on põhjustanud Kasutaja poolt sisestatud ebatäpsed andmed, kolmandate isikute tegevus ning muud Müüjast sõltumatud asjaolud.

5.5. Müüja ei vastuta Pileti kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate mistahes kahjude eest (sh juhul, kui Pilet satub kolmandate isikute kätte ebakorrektse e­posti aadressi sisestamise tõttu, sisestatud e­posti aadressile määratud automaatsete suunamiste vms tõttu).

5.6. Müüjal on õigus tühistada Ürituse toimumine teavitades sellest Kasutajat emaili või telefoni teel ette vähemalt 1 tund ennem ürituse algusaega ja pakkudes samas väärtuses Kinkekaarti, millega on võimalik lunastada Pilet teisele Üritusele. 

6. Intellektuaalne omand

6.1. Müüjale kuuluvad kõik autoriõigused Veebisaidile ja selle koosseisus olevatele teostele, sealhulgas tarkvarale, tekstidele, andmebaasidele ja graafilisele kujundusele.

6.2. Kasutajal ja teistel isikutel ei ole ilma Müüja eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust Veebisaiti ja selle koostisosi mistahes viisil reprodutseerida (kopeerida), levitada, edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.

6.3. Kasutaja või muu isiku poolt Veebisaidi või selle koosseisu kuuluvate teoste ilma Müüja eelneva nõusolekuta kasutamine või neile viitamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse.

7. Isikuandmete töötlemine ja privaatsuspoliitika

Antud punkt on leitav ka eraldi lehelt: privaatsuspoliitika.

7.1. Kasutaja isikuandmete töötlejaks on Müüja. Müüja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

7.2. Müüja kogub Kasutaja isikuandmeid Kasutaja Veebisaidilt Piletite ostmisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebisaidi kasutamisel.

7.3. Töödeldavad isikuandmed on andmed, mida Kasutaja Veebisaidil esitab, kui ta sisestab andmeid Piletite ostmiseks. Sellisteks andmeteks on nt Kasutaja nimi, e­posti aadress, telefoni number ja makse teostamiseks vajalikud andmed.

7.4. Müüja kasutab isikuandmeid Kasutajale teenuste osutamiseks. Nimetatud teenuste all peetakse silmas Veebisaidil Kasutajatele Piletite müümist ja uudiskirja saatmist.

7.5. Müüja võib säilitada andmeid kuni 5 aastat nende esitamisest.

7.6. Kasutajal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist. Kasutajal on õigus uudiskirja tellimus igal ajal lõpetada kooskõlas uudiskirjades toodud juhistega. Eelnimetatud isikuandmete töötlemise nõusolekut ei saa tagasi võtta tagasiulatuvalt.

7.7. Müüja ei edasta Kasutaja kohta saadud isikuandmeid kolmandatele isikutele.

8. Lõppsätted

8.1. Kasutustingimused jõustuvad Müüja ja Kasutaja vahel hetkest, kui Kasutaja annab käesolevate Kasutustingimustega nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse või kui Kasutaja asub Veebisaiti kasutama.

8.2. Kasutustingimusi on Müüjal õigus muuta avaldades vastavasisulise info Veebisaidil. Muudatused jõustuvad Veebisaidil avaldamisest.

8.3. Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, ei mõjuta see ülejäänud Kasutustingimustes toodud sätete kehtivust. Kui mõni Kasutustingimuste säte on tüüptingimusena tühine, on selline säte kehtiv, kui Kasutajaks ei ole tarbija.

8.4. Veebisaidi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Müüja ja Kasutaja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Poolte vahel käesolevast Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppele mittejõudmisel kuuluvad vaidlused lahendamisele Harju maakohtus Eesti Vabariigi seadusandlusega kehtestatud korras. Kui Poolte vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust Kasutaja puhul Harju Maakohtus. Tarbijast Kasutaja võib vaidluse korral pöörduda ka tarbijavaidluste komisjoni.